Ban chỉ đạo cấp toàn quốc

 • Nguyễn Vinh Hiển
  Thứ trưởng Bộ GD-ĐT
  Trưởng Ban
 • Vũ Đình Chuẩn
  Vụ trưởng Vụ GD Trung học
  Phó Trưởng ban
 • Lê Tiến Thành
  Vụ trưởng Vụ GD Tiểu học
  Phó Trưởng ban
 • Nguyễn Xuân Cường
  Tổng Giám đốc VTC
  Phó Trưởng ban
 • Quách Tuấn Ngọc
  Cục trưởng Cục CNTT
  Ủy viên
 • Lê Thống Nhất
  Phó Giám đốc VTC Online
  Ủy viên

Ban tổ chức cấp toàn quốc

 • Vũ Đình Chuẩn
  Vụ trưởng Vụ GD Trung học
  Trưởng ban
 • Lê Tiến Thành
  Vụ trưởng Vụ GD Tiểu học
  Đồng Trưởng Ban
 • Nguyễn Trọng Hoàn
  Phó Vụ trưởng Vụ GD Trung học
  Phó Trưởng ban
 • Trần Thị Thắm
  Phó Vụ trưởng Vụ GD Tiểu học
  Phó trưởng ban
 • Lê Thống Nhất
  Phó Giám đốc VTC Online
  Phó Trưởng ban
 • Phạm Sĩ Bỉnh
  Thư ký lãnh đạo Bộ GD-ĐT
  Ủy viên
 • Đặng Hiệp Giang
  Chuyên viên Vụ GD Trung học
  Ủy viên
 • Nguyễn Song Hùng
  Chuyên viên Vụ GD Tiểu học
  Ủy viên
 • Trương Thị Ngọc Diệp
  Nhóm trưởng Nhóm Tiếng Anh, VTC Online
  Ủy viên

Tổ thư ký

 • Lê Thống Nhất
  Phó Giám đốc VTC Online
  Tổ trưởng
 • Phạm Sĩ Bỉnh
  Thư ký lãnh đạo Bộ GD-ĐT
  Ủy viên

Các tiểu ban

Tiểu ban công nghệ

 • Nguyễn Thanh Tuyền
  Cán bộ Công nghệ, VTC Online
  Ủy viên

Tiểu ban nội dung

 • Đặng Hiệp Giang
  Chuyên viên Vụ GD Trung học
  Trưởng Tiểu ban
 • Nguyễn Song Hùng
  Chuyên viên Vụ GD Tiểu học
  Phó Trưởng Tiểu ban
 • Trương Thị Ngọc Diệp
  Nhóm trưởng Nhóm Tiếng Anh, VTC Online
  Ủy viên Thư ký
 • Hoàng Phương Quỳnh
  Cán bộ biên tập, VTC Online
  Ủy viên

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương