DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN THI CẤP TOÀN QUỐC

Kiểm tra ID có trong Danh sách thi cấp toàn quốc
Kiểm tra ID:  

Vòng thi hệ thống 34

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật 40 phút một lần

Điểm cao nhất địa phương