Mã số thi IOE cấp Quận/Huyện

Cấp Tiểu học: + Thời gian cung cấp mã số thi cho học sinh lớp 3 : từ 7h00’ đến 7h30’ hoặc từ 13h00 đến 13h30 ngày 03/03/2018 và ngày 04/03/2018.
+ Thời gian cung cấp mã số thi cho học sinh lớp 4 : từ 8h00’ đến 8h30’ hoặc từ 14h00 đến 14h30 ngày 03/03/2018 và ngày 04/03/2018.
+ Thời gian cung cấp mã số thi cho học sinh lớp 5 : từ 9h00’ đến 9h30’ hoặc từ 15h00 đến 15h30 ngày 03/03/2018 và ngày 04/03/2018.
Cấp THCS: + Thời gian cung cấp mã số thi cho học sinh lớp 6 : từ 10h00’ đến 10h30’ hoặc từ 16h00 đến 16h30 ngày 03/03/2018 và ngày 04/03/2018.
+ Thời gian cung cấp mã số thi cho học sinh lớp 7 : từ 11h00’ đến 11h30’ hoặc từ 17h00 đến 17h30 ngày 03/03/2018 và ngày 04/03/2018.
+ Thời gian cung cấp mã số thi cho học sinh lớp 8 : từ 7h00’ đến 7h30’ hoặc từ 13h00 đến 13h30 ngày 03/03/2018 và ngày 04/03/2018.
+ Thời gian cung cấp mã số thi cho học sinh lớp 9 : từ 8h00’ đến 8h30’ hoặc từ 14h00 đến 14h30 ngày 03/03/2018 và ngày 04/03/2018.
Cấp THPT: + Thời gian cung cấp mã số thi cho học sinh lớp 10 : từ 9h00’ đến 9h30’ hoặc từ 15h00 đến 15h30 ngày 03/03/2018 và ngày 04/03/2018.
+ Thời gian cung cấp mã số thi cho học sinh lớp 11 : từ 10h00’ đến 10h30’ hoặc từ 16h00 đến 16h30 ngày 03/03/2018 và ngày 04/03/2018.
+ Thời gian cung cấp mã số thi cho học sinh lớp 12 : từ 11h00’ đến 11h30’ hoặc từ 17h00 đến 17h30 ngày 03/03/2018 và ngày 04/03/2018.

* Đến giờ có mã số như quy định của BTC, bấm Ctrl + F5 để hiển thị mã số