Mã số thi IOE cấp Trường dành cho thí sinh tự do

Cấp Tiểu học: + Thời gian cung cấp mã số thi cho học sinh lớp 3 : từ 9h30’ đến 10h00’ hoặc từ 15h30 đến 16h00 ngày 07/01/2018.
+ Thời gian cung cấp mã số thi cho học sinh lớp 4 : từ 7h30’ đến 8h00’ hoặc từ 13h30 đến 14h00 ngày 07/01/2018.
+ Thời gian cung cấp mã số thi cho học sinh lớp 5 : từ 8h30’ đến 9h00’ hoặc từ 14h30 đến 15h00 ngày 07/01/2018.
Cấp THCS: + Thời gian cung cấp mã số thi cho học sinh lớp 6 : từ 7h30’ đến 8h00’ hoặc từ 13h30 đến 14h00 ngày 14/01/2018.
+ Thời gian cung cấp mã số thi cho học sinh lớp 7 : từ 8h30’ đến 9h00’ hoặc từ 14h30 đến 15h00 ngày 14/01/2018.
+ Thời gian cung cấp mã số thi cho học sinh lớp 8 : từ 10h30’ đến 11h00’ hoặc từ 16h30 đến 17h00 ngày 14/01/2018.
+ Thời gian cung cấp mã số thi cho học sinh lớp 9 : từ 9h30’ đến 10h00’ hoặc từ 15h30 đến 16h00 ngày 14/01/2018.

* Đến giờ có mã số như quy định của BTC, bấm Ctrl + F5 để hiển thị mã số