Số học sinh tiểu học Huyện Tam Nông Phú Thọ dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Hoà Bình0
2Trường Tiểu học Phú Hiệp B0
3Trường Tiểu học Phú Hiệp A0
4Trường Tiểu học Phú Đức B0
5Trường Tiểu học Tề Lễ81
6Trường Tiểu học Thanh Uyên87
7Trường Tiểu học Tam Cường72
8Trường Tiểu học Văn Lương19
9Trường Tiểu học Cổ Tiết305
10Trường Tiểu học Thọ Văn13
11Trường Tiểu học Dị Nởu72
12Trường Tiểu học Hưng Hoá149
13Trường Tiểu học Dậu Dương33
14Trường Tiểu học Thượng Nông79
15Trường Tiểu học Hồng Đà77
16Trường Tiểu học Quang Húc28
17Trường Tiểu học Hùng Đô30
18Trường Tiểu học Phương Thịnh23
19Trường Tiểu học Hương Nộn175
20Trường Tiểu học Tứ Mỹ69
21Trường Tiểu học Xuân Quang60
22Trường Tiểu học Hương Nha66
23Trường Tiểu học Hiền Quan116
24Trường Tiểu học An Long A0
25Trường Tiểu học An Hoà C0
26Trường Tiểu học An Hoà B0
27Trường Tiểu học An Hoà A0
28Trường Tiểu học Phú Đức A0
29Trường Tiểu học Phú Cường B0
30Trường Tiểu học Phú Cường A0
31Trường Tiểu học Tân Công Sính B0
32Trường Tiểu học Tân Công Sính A0
33Trường Tiểu học Tràm Chim 20
34Trường Tiểu học Thị trấn Tràm Chim 10
35Trường Tiểu học Phú Thọ C1
36Trường Tiểu học Phú Thọ B0
37Trường Tiểu học Phú Thành A30
38Trường Tiểu học Phú Thành A20
39Trường Tiểu học Phú Thành A0
40Trường Tiểu học Phú Ninh B0
41Trường Tiểu học Phú Ninh A1
42Trường Tiểu học An Long C0
43Trường Tiểu học Vực Trường34

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương