Mã số thi IOE cấp toàn quốc

Thí sinh theo hội đồng


+ Thời gian cung cấp mã số thi cho học sinh lớp 11 : 7 giờ 55 phút ngày 05/05/2017.
+ Thời gian cung cấp mã số thi cho học sinh lớp 5 : 8 giờ 55 phút ngày 05/05/2017.
+ Thời gian cung cấp mã số thi cho học sinh lớp 9 : 9 giờ 55 phút ngày 05/05/2017.


Thí sinh Tự do


+ Thời gian cung cấp mã số thi cho học sinh lớp 11 : 7 giờ 55 phút ngày 06/05/2017.
+ Thời gian cung cấp mã số thi cho học sinh lớp 5 : 8 giờ 55 phút ngày 06/05/2017.
+ Thời gian cung cấp mã số thi cho học sinh lớp 9 : 9 giờ 55 phút ngày 06/05/2017.

Mã số thi lớp 11: Đã thi xong

Mã số thi lớp 5: Đã thi xong

Mã số thi lớp 9: Đã thi xong

Mã số thi dự phòng lớp 11: 17041811203391

Mã số thi dự phòng lớp 5: 17041811185431

Mã số thi dự phòng lớp 9: 17041811200405

* Đến giờ có mã số như quy định của BTC, bấm Ctrl + F5 để hiển thị mã số

* Bấm vào đây để hiển thị kết quả thi