Mã số thi IOE cấp toàn quốc


+ Thời gian cung cấp mã số thi cho học sinh lớp 11 : Từ 8 giờ 00 phút đến 8 giờ 30 phút ngày 06/04/2019.
+ Thời gian cung cấp mã số thi cho học sinh lớp 5 : Từ 9 giờ 00 phút đến 9 giờ 30 phút ngày 06/04/2019.
+ Thời gian cung cấp mã số thi cho học sinh lớp 9 : Từ 10 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút ngày 06/04/2019.


Mã số thi lớp 11: Chưa có mã

Mã số thi lớp 5: Chưa có mã

Mã số thi lớp 9: Chưa có mã

* Đến giờ có mã số như quy định của BTC, bấm Ctrl + F5 để hiển thị mã số