Tạp chí Tiếng Anh

Cách đọc một số ký tự đặc biệt bằng tiếng Anh

Thứ Sáu, 22/09/2017, 07:00 SA | Lượt xem: 4868
tạp chí Tiếng Anh

Khi gặp các ký tự đặc biệt chắc hẳn rất nhiều bạn gặp khó khăn trong việc đọc chúng bằng tiếng Anh. Bài viết sau sẽ cung cấp cho các  bạn cách đọc một số ký tự đặc biệt này.

apostrophe ( ' ' )

brackets ( ( ) ), ( [ ] ), ( { } ), ( < >)

colon ( : )

comma ( , )

dashes ( ‒, –, —, ― )

ellipses ( ..., ... )

exclamation mark ( ! )

full stop/period ( . )

guillemets ( « » )

hyphen ( -, ‐ )

question mark ( ? )

quotation marks ( ' ', " " )

semicolon ( ; )

slash/stroke ( / )

solidus ( ⁄ )

Word dividers

spaces ) ( ) (␠) (␢) (␣) ) ( ( ) (

 interpunct ( · )

 

 

General typography

ampersand ( & )

at sign ( @ )

asterisk ( * )

backslash ( )

bullet ( • )

caret ( ^ )

copyright symbol ( © )

currency generic: ( ¤ )

specific: ฿, ¢, $, €, ƒ, ₲, ₴, ₭, £, ₦, ¥, ₩, ₪,₮

daggers ( †, ‡ )

degree ( ° )

Tin đã đăng

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương