Tạp chí Tiếng Anh

Diphthong /əʊ/ (Nguyên âm đôi /əʊ/)

Thứ Năm, 08/12/2011, 08:45 SA | Lượt xem: 3899
tạp chí Tiếng Anh

Cách phát âm: đầu tiên đặt lưỡi ở vị trí phát âm âm /ə/ sau đó miệng tròn dần để phát âm /ʊ/, phát âm /ə/ dài, /ʊ/ ngắn và nhanh

 

 

 

Example


Example Transcription Meaning
load /ləʊd/ vật nặng, gánh nặng
home /həʊm/ nhà, gia đình
most /məʊst/ hầu hết, phần lớn
pole /pəʊl/ cực (bắc, nam)
coat /kəʊt/ áo choàng
boat /bəʊt/ tàu, thuyền
cold /kəʊld/ lạnh lẽo
comb /kəʊm/ cái lược
though /ðəʊ/ dù, mặc dù
thorough /ˈθʌrəʊ/ hoàn toàn, hoàn hảo
stole /stəʊl/ khăn choàng vai
bowl /bəʊl/ cái bát
old /əʊld/ cũ, già
roll /rəʊl/ cuốn, cuộn
toe /təʊ/ ngón chân
no /nəʊ/ không
go /gəʊ/ đi
slow /sləʊ/ chậm

 

Identify the vowels which are pronounce /əʊ/ (Nhận biết các nguyên âm được phát âm là /əʊ/)

1. “O” thường được phát âm là /əʊ/ khi nó ở cuối một từ


Example Transcription Meaning
go gəʊ/ đi
no /nəʊ/ không
ago /əˈgəʊ/ trước đây
mosquito /məˈskiːtəʊ/ con muỗi
potato /pəˈteɪtəʊ/ khoai tây
tomato /təˈmɑːtəʊ/ cà chua
toe /təʊ/ ngón chân

 

2. “oa” được phát âm là /əʊ/ trong một từ có một âm tiết tận cùng bằng một hay hai phụ âm


Example Transcription Meaning
coat /kəʊt/ áo choàng
road /rəʊd/ con đường
coal /kəʊl/ than đá
loan /ləʊn/ sự cho vay nợ
moan /məʊn/ tiếng than, tiếng rên vang
goat /gəʊt/ con dê
moat /məʊt/ hào, xung quanh thành trì…
soap /səʊp/ xà phòng
coast /kəʊst/ bờ biển
load /ləʊd/ vật nặng, gánh nặng

 

3. “ou” có thể được phát âm là /əʊ/


Example Transcription Meaning
soul /səʊl/ tâm hồn
dough /dəʊ/ bột nhão
mould /məʊld/ cái khuôn
shoulder /ˈʃəʊldə(r)/ vai
poultry /ˈpəʊltri/ gia cầm

 

4. “ow” được phát âm là /əʊ/


Example Transcription Meaning
know /nəʊ/ biết
slow /sləʊ/ chậm
widow /ˈwɪdəʊ/ bà góa phụ
window /ˈwɪndəʊ/ cửa sổ
bowl /bəʊl/ cái bát
grow /grəʊ/ lớn lên, trồng (cây)
low /ləʊ/ thấp
tomorrow /təˈmɒrəʊ/ ngày mai
arrow /ˈærəʊ/ mũi tên

Tin đã đăng

Vòng thi hệ thống 1

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương