Tạp chí Tiếng Anh

Những mẫu câu giúp cải thiện kỹ năng viết tiếng Anh

Thứ Tư, 07/12/2011, 05:22 CH | Lượt xem: 3153
tạp chí Tiếng Anh

Những mẫu câu sau đây sẽ giúp bạn liên kết các ý tưởng, các luận điểm trong phần trình bày của mình. Đồng thời nó cũng giúp người nghe dễ dàng nắm bắt cấu trúc ý tưởng của bạn.


Introducing your first point - Giới thiệu luận điểm đầu tiên của bạn 


- To start with, then I’d like to consider …
- First of all, I’d like to look at …

Finishing a point - Kết thúc 1 ý kiến 

 
- Those are the main points on …
- That’s all I have to say about …
- So that, then, is …
- Now we’ve looked at …
- Now we’ve dealt with …

Starting a new point - Bắt đầu ý kiến / luận điểm mới 


- Now let’s turn to …
- Now let’s move on to …
- I’d like now to consider …
- I’d like now to examine …
- Next we come to …
- Turning now to …
- Let’s move on now to …
- The next point I’d like to make is …
                          

Referring to what you have said - Đề cập tới những điều bạn đã trình bày trước đó


- As I said at the beginning …
- I told you a few moments ago that …
- In the first part of my talk, I said …
- As I’ve already said, …
- As I mentioned earlier, …

                                   

Referring to what you will say - Đề cập tới những điều bạn sắp trình bày 


- I’ll come to that later.
- I’ll return to this point in a few minutes.
- … and I’ll talk about this in the next part of my presentation.
- … I’ll comment on this in my conclusion

Summarising - Tóm tắt 


- So now I’d just like to summarise the main points.
- In brief, we have looked at …

Concluding - Kết luận 


- That’s all I have to say for now.
- (I think) that covers most of the points.
- That concludes my talk.
- Thank you for your attention.

Inviting questions - Gợi mở câu hỏi 


- And now, if you have any questions, I’ll be glad to (try to) answer them.
- Does anyone have any questions?
- Any questions?

Tin đã đăng

Vòng thi hệ thống 1

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương