BTC thông báo: Vòng thi chính thức cấp trường sẽ diễn ra vào 2 ngày 01/12/2018 và 02/12/2018. Các tài khoản cần hoàn thiện vượt qua vòng thứ 15 của hệ thống. Chi tiết ca thi xem tại đây

Tạp chí Tiếng Anh

Những mẫu câu giúp cải thiện kỹ năng viết tiếng Anh

Thứ Tư, 07/12/2011, 05:22 CH | Lượt xem: 3196
tạp chí Tiếng Anh

Những mẫu câu sau đây sẽ giúp bạn liên kết các ý tưởng, các luận điểm trong phần trình bày của mình. Đồng thời nó cũng giúp người nghe dễ dàng nắm bắt cấu trúc ý tưởng của bạn.


Introducing your first point - Giới thiệu luận điểm đầu tiên của bạn 


- To start with, then I’d like to consider …
- First of all, I’d like to look at …

Finishing a point - Kết thúc 1 ý kiến 

 
- Those are the main points on …
- That’s all I have to say about …
- So that, then, is …
- Now we’ve looked at …
- Now we’ve dealt with …

Starting a new point - Bắt đầu ý kiến / luận điểm mới 


- Now let’s turn to …
- Now let’s move on to …
- I’d like now to consider …
- I’d like now to examine …
- Next we come to …
- Turning now to …
- Let’s move on now to …
- The next point I’d like to make is …
                          

Referring to what you have said - Đề cập tới những điều bạn đã trình bày trước đó


- As I said at the beginning …
- I told you a few moments ago that …
- In the first part of my talk, I said …
- As I’ve already said, …
- As I mentioned earlier, …

                                   

Referring to what you will say - Đề cập tới những điều bạn sắp trình bày 


- I’ll come to that later.
- I’ll return to this point in a few minutes.
- … and I’ll talk about this in the next part of my presentation.
- … I’ll comment on this in my conclusion

Summarising - Tóm tắt 


- So now I’d just like to summarise the main points.
- In brief, we have looked at …

Concluding - Kết luận 


- That’s all I have to say for now.
- (I think) that covers most of the points.
- That concludes my talk.
- Thank you for your attention.

Inviting questions - Gợi mở câu hỏi 


- And now, if you have any questions, I’ll be glad to (try to) answer them.
- Does anyone have any questions?
- Any questions?

Tin đã đăng

Vòng thi hệ thống 15

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương