BTC thông báo: Do thay đổi cơ chế quản lý tài khoản, vì vậy tài khoản nào trước đây chưa cập nhật thông tin số điện thoại thì cần cập nhật để bảo vệ tài khoản. Mong nhận được sự hợp tác !

Tạp chí Tiếng Anh

Prison or work? Đi tù hay đi làm?

Thứ Tư, 07/12/2011, 01:44 CH | Lượt xem: 4386
tạp chí Tiếng Anh

Cùng thư giãn một chút nhé!

In prison you spend the majority of your time in an 8' x 10' cell.
At work you spend the majority of your time in a  6' x 8' cubicle.

Trong tù bạn sử dụng hầu hết thời gian trong xà lim 8’ x 10’
Ở nơi làm việc bạn sử dụng hầu hết thời gian ở một gian 6’ x 8’

In prison you get three meals a day.
At work you only get a break for one meal and you have to pay for it.

Ở nhà tù bạn ăn 3 bữa một ngày.
Ở nơi làm việc bạn chỉ có giờ nghỉ để ăn 1 bữa và bạn phải trả tiền cho bữa ăn đó.

In prison you get time off for good behaviour
At work you get rewarded for good behaviour with more work.

Ở nhà tù bạn cư xử đúng mực sẽ được thưởng thêm thời gian nghỉ.
Ở nơi làm việc bạn được thưởng thêm công việc cho cách cư xử đúng mực.

In prison taxpayers pay all your expenses, and there's no need to work.
At work you have to pay all your own expenses to get to work, and then you have tax deducted from your pay to pay for prisoners.

Ở trong tù người đóng thuế sẽ trả tất cả chi phí của bạn, và bạn không cần phải làm việc.
Tại nơi làm việc bạn phải tự trả tất cả chi phí của bạn, và bạn trả tiền thuế lấy từ tiền lương của bạn để trả chi phí cho tù nhân.

In prison a guard locks and unlocks all the doors for you.
At work you have to carry a security card and unlock all the doors yourself.

Ở trong tù người bảo vệ sẽ khóa và mở khóa tất cả các cửa cho bạn.
Ở nơi làm việc bạn phải mang theo một thẻ an ninh và tự mở tất cả các cửa.

In prison you can watch TV and play games.
At work you get fired for watching TV and playing games.

Trong tù bạn có thể xem TV và chơi điện tử.
Ở nơi làm việc bạn bị sa thải nếu xem ti vi và chơi điện tử.

In prison you get your own toilet.
At work you have to share.

Trong tù bạn có nhà vệ sinh riêng.
Ở nơi làm việc bạn phải chia sẻ.

In prison they allow your family and friends to visit.
At work you're not even allowed to speak to your family and friends.

Trong tù họ cho phép gia đình và bạn bè đến thăm.
Nhưng ở nơi làm việc bạn thậm chí không được phép nói chuyện với gia đình và bạn bè.

In prison you can join many programmes which you can leave at any time.
At work there are some programmes from which you cannot ever get out.

Ở trong tù bạn có thể tham gia tất cả các chương trình và bạn có thể bỏ bất cứ lúc nào.
Tại nơi làm việc có một số chương trình mà bạn không bao giờ có thể từ bỏ.


In prison you must deal with sadistic wardens
At work they're called managers
.

Ở nơi làm việc bạn phải đối phó với những người cai ngục nghiêm khắc.
Ở nơi làm việc họ được gọi là quản lí.

In prison you have lots of time to read jokes on blogs.
At work you get fired if you're caught reading jokes on blogs.

Trong tù bạn có nhiều thời gian để đọc truyện cười trên blog.
Tại nơi làm việc bạn sẽ bị sa thải nếu bạn bị bắt đang đọc truyện cười trên blog.

 

Nguồn: Internet

Tin đã đăng

Vòng thi hệ thống 14

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương