Tạp chí Tiếng Anh

The Legend of Valentine's Day - Truyền thuyết ngày Valentine

Thứ Hai, 13/11/2017, 07:00 SA | Lượt xem: 3355
tạp chí Tiếng Anh

It begins in the third century under the reign of Claudius II, aka Claudius the Cruel because of his oppressive rule. Câu chuyện bắt đầu vào thế kỷ thứ ba dưới thời vua Claudius đệ Nhị, Claudius còn được gọi là Ông vua độc ác bởi sự cai trị áp bức của mình.

He seems to have been a joyless personality who banned engagements and marriages in order to strengthen and enlarge his army.

Ông dường như có một phong cách riêng không mấy vui vẻ - Ông đã cấm các hôn ước và cưới hỏi để tăng cường và mở rộng quân đội của mình. Ông ra lệnh cho tất cả những người La Mã thờ cúng các vị thần mà ông lựa chọn và ban cái chết cho bất cứ ai kết giao với người Công Giáo.

Valentinus, a priest, however, quietly defied the emperor. He continued to practice his Christian beliefs and to marry couples in secret. Eventually, his activities were discovered, and he was sentenced to death.

Tuy nhiên, Valentinus, một linh mục, lặng lẽ thách thức vị hoàng đế. Ông tiếp tục thực hành niềm tin vào Công giáo của mình và kết hôn cho các cặp vợ chồng trong bí mật. Cuối cùng, các hoạt động của ông được phát hiện và ông đã bị kết án tử hình.

During his imprisonment, the jailer noticed that Valentinus was an educated man. He wanted his daughter who had been blind from birth to benefit from Valentinus' knowledge and experience of the world. During the last few weeks of his life, the young girl, Julia, visited Valentinus daily to learn such practical matters as arithmetic and language along with his deep faith in God.

Trong lúc bị cầm tù, người cai ngục nhận thấy rằng Valentinus là một người có học. Ông muốn con gái mình - người đã bị mù từ khi sinh ra - được hưởng lợi từ kiến thức và trải nghiệm của Valentinus về thế giới. Trong vài tuần cuối cùng của cuộc đời mình, cô gái trẻ - tên là Julia - đến thăm hỏi Valentinus hàng ngày để tìm hiểu vấn đề thực tế về số học và ngôn ngữ cùng với đức tin sâu sắc vào Thiên Chúa.

 

 

One day, Julia told Valentinus she prayed daily that she might regain her sight so she could see the world he had described to her. As they prayed together, a brilliant light surrounded them in the stark prison cell. The miracle restored her sight!

Một ngày nọ, Julia nói với Valentinus rằng cô ấy cầu nguyện hàng ngày để cô có thể lấy lại thị lực của mình, để cô có thể nhìn thấy thế giới mà ông đã mô tả với cô. Khi họ cầu nguyện cùng nhau, một ánh sáng rực rỡ bao quanh họ trong nhà tù ảm đạm. Phép lạ đã phục hồi thị lực của Julia!

On the eve of his death, Valentinus composed a special message to Julia thanking her for her friendship and loyalty. He encouraged her to maintain her faith in God. He signed his note, "From your Valentine."

Vào đêm trước cái chết của mình, Valentinus đã soạn một thông điệp đặc biệt để cám ơn Julia cho tình bạn và lòng trung thành của cô ấy. Ông khuyến khích cô ấy duy trì niềm tin vào Chúa. Ông đã ký trong thư rằng: "From your Valentine." (tạm dịch "Gửi từ Valentine của em.").

Valentinus' death sentence was carried out the next day, February 14, 270 AD. As a memorial to her friend and mentor, Julia planted a pink-blossomed almond tree near his grave. In 496 AD, Pope Gelasius declared the day of Valentinus' death St. Valentine's Day. It has been celebrated ever since with exchanges of flowers, gifts and messages of love.

Án tử hình Valentinus đã được thực hiện vào ngày hôm sau, ngày 14 tháng Hai, năm 270 Sau công nguyên. Như để tưởng niệm cho người bạn cũng như người thầy thông thái của mình, Julia đã trồng một cây bàng màu hồng nở rộ gần mộ của ông. Năm 496 Sau công nguyên, Giáo hoàng Gelasius tuyên bố ngày mất của Valentinus là ngày của thánh Valentine hay là Valentine Day. Nó đã được tổ chức hàng năm và mọi người trao nhau những đóa hoa, quà tặng và các thông điệp của tình.

 

Source: haihaua.foruma.biz

Tin đã đăng

Vòng thi hệ thống 7

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương