Tạp chí Tiếng Anh

The perfect heart - Trái tim hoàn hảo

Thứ Bảy, 27/06/2015, 07:00 SA | Lượt xem: 7974
tạp chí Tiếng Anh

Cùng đến với Art for Life và dõi theo câu chuyện song ngữ rất có ý nghĩa này nhé!

One day a young man was standing in the middle of the town proclaiming that he had the most beautiful heart in the whole valley.

Một ngày nọ có chàng trai đứng giữa phố tuyên bố rằng mình có trái tim đẹp nhất trong thung lũng.

A large crowd gathered and they all admired his heart for it was perfect. There was not a mark or a flaw in it. Yes, they all agreed it truly was the most beautiful heart they had ever seen. The young man was very proud and boasted more loudly about his beautiful heart.

Đám đông lớn kéo lại và hết thảy bọn họ đều ngưỡng mộ trái tim anh ấy vì nó hoàn hảo. Chẳng có một dấu vết gì trên đó cả. Vâng, ai cũng đồng ý rằng đây thực sự là quả tim đẹp nhất mình từng thấy. Chàng trai rất tự hào và lấy làm kiêu hãnh nhiều hơn về trái tim xinh đẹp của mình

Suddenly, an old man appeared at the front of the crowd and said, "Your heart is not nearly as beautiful as mine." The crowd and the young man looked at the old man's heart. It was beating strongly, but full of scars, it had places where pieces had been removed and other pieces put in, but they didn't fit quite right and there were several jagged edges. In fact, in some places there were deep gouges where whole pieces were missing. The people stared -- how can he say his heart is more beautiful, they thought?

Bất ngờ, có một ông lão xuất hiện trước đám đông và nói rằng,"Làm sao trái tim của anh đẹp bằng trái tim của tôi được." Đám đông và chàng trai nhìn quả tim của ông lão. Nó đang đập mạnh, nhưng đầy sẹo, có chỗ đầy những mảng bị cắt đi và lấp lại bằng những mảng khác, nhưng chúng không khớp với nhau hoàn toàn và có nhiều chỗ lởm chởm. Thực vậy, ở vài chỗ có nhiều mảng tim bị khoét sâu đi mà không có mảng khác lấp lại. Mọi người nhìn chằm chằm và nghĩ làm sao quả tim của ông ấy lại đẹp hơn được chứ?

 

 

The young man looked at the old man's heart and laughed. "You must be joking," he said. "Compare your heart with mine, mine is perfect and yours is a mess of scars and tears." "Yes," said the old man, "yours is perfect looking but I would never trade with you. You see, every scar represents a person to whom I have given my love - I tear out a piece of my heart and give it to them, and often they give me a piece of their heart which fits into the empty place in my heart, but because the pieces aren't exact, I have some rough edges, which I cherish, because they remind me of the love we shared.

Chàng trai nhìn trái tim của ông lão cười "Ông đùa đấy à," "Hãy so sánh trái tim của ông với trái tim của tôi xem, tim của tôi hoàn hảo và tim của ông chằng chịt đầy sẹo và vết rách" "Vâng," ông lão nói,"tim của anh nhìn hoàn hảo đấy nhưng tôi sẽ không bao giờ bán cho anh đâu. Anh biết không, mỗi vết sẹo biểu hiện cho một người mà tôi đã ban tặng tình yêu của mình - tôi xé ra một mảng tim mình và trao cho họ, và thường họ tặng lại cho tôi một mảng tim của họ để lấp vào mảng trống trong tim của tôi, nhưng vì những miếng này không khớp hoàn toàn, nên có vài chỗ gồ ghề, tôi nâng niu, vì chúng gợi cho tôi nhớ tình yêu chúng tôi chia sẻ cho nhau đấy.

Sometimes I have given pieces of my heart away, and the other person hasn't returned a piece of his heart to me. These are the empty gouges. Although these gouges are painful, they stay open, reminding me of the love I have for these people, and I hope someday they may return and fill the space I have waiting. So now do you see what true beauty is?"

Đôi khi tôi trao tặng mảng tim của mình đi, và người khác không tặng lại mảng tim của họ cho tôi. Đây là những chỗ tim khoét ra bị rỗng đây. Mặc dù những mảng trống này đau nhói, nhưng chúng còn để mở, gợi cho tôi nhớ về tình yêu mà tôi đã dành tặng cho những người này, và tôi hy vọng một ngày nào đó họ có thể đáp lại và lấp vào chỗ trống mà tôi chờ đợi. Vậy giờ anh đã thấy vẻ đẹp đích thực là gì chưa?"

The young man stood silently with tears running down his cheeks. He walked up to the old man, reached into his perfect young and beautiful heart, and ripped a piece out. He offered it to the old man with trembling hands. The old man took his offering, placed it in his heart and then took a piece from his old scarred heart and placed it in the wound in the young man's heart. It fit, but not perfectly, as there were some jagged edges. The young man looked at his heart, not perfect anymore but more beautiful than ever, since love from the old man's heart flowed into his. They embraced and walked away side by side.

Chàng trai đứng im với dòng lệ lăn dài trên má. Anh ấy lại gần ông lão, đưa tay vào quả tim xinh đẹp trẻ trung và hoàn hảo của mình, và xé ra một mảng. Hai tay anh run rẩy chìa cho ông lão. Ông lão nhận lấy mảng tim của anh ấy, đặt nó vào tim của mình rồi lấy một mảng từ trái tim đầy sẹo già nua của mình và đặt nó vào trái tim đang bị thương của chàng trai. Vừa vặn, nhưng không hoàn hảo, vì lởm chởm. Chàng trai nhìn trái tim mình, không hoàn hảo nữa nhưng đẹp hơn bao giờ hết, vì tình yêu từ trái tim của ông lão đã tràn vào tim anh. Họ ôm lấy nhau và bước đi sóng đôi bên nhau.

 

Tin đã đăng

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương