Tạp chí Tiếng Anh

Tiếp ngữ

Thứ Bảy, 21/01/2017, 07:00 SA | Lượt xem: 5019
tạp chí Tiếng Anh

Bạn có thể thay đổi ý nghĩa của một số từ bằng cách thêm vào tiếp ngữ (các chữ cái thêm vào phía trước của các từ).

Ví dụ, bạn có thể thay đổi nghĩa của “polite” (lịch sự) trở thành “not polite” (không lịch sự) bằng cách thêm ‘im’ vào phần đầu của nó để tạo “impolite”, hoặc bạn có thể tạo từ đối lập “efficient” (hiệu quả) bằng cách thêm “in” vào phần đầu của nó để tạo thành “inefficient” (không có hiệu quả)

Dưới đây là một số tiếp ngữ thông dụng và nghĩa của chúng:

Against:

anti - against

aging – anti-aging (adj): mô tả các chất mà có nghĩa ngăn ngừa hoặc giới hạn quá trình của việc trở nên già

depressant – anti-depressant (n): loại thuốc mà giúp người ta cảm thấy buồn hoặc lo lắng ít hơn.

racist – anti-racist (adj): chống lại sự đối xử không công bằng của việc thuộc vào các chủng tộc khác

counter – against

argument – counter-argument (n): một tranh luận hoặc quan điểm chống lại tranh luận hoặc đề nghị khác

intuitive – counterintuitive (adj): sự đối lập của cái hình như rõ ràng hoặc tự nhiên

productive – counterproductive (adj): có kết quả đối lập từ cái mà bạn mong đợi

Not, opposite:

dis – not, opposite

appear – disappear (v): đi đến nơi nào đó mà bạn không thể được tìm thấy hoặc thấy được

agree – disagree (n): có một quan điểm hoặc ý kiến từ người khác

similar – dissimilar (adj): khác biệt so với ai hoặc cái gì đó

unnot, opposite

fair – unfair (n): không đối xử với ai theo cách công bằng, hoặc không đúng theo tinh thần

available – unavailable (adj): không thể đi nơi khác để gặp gỡ ai đó hoặc làm điều gì đó

competitive – uncompetitive (n): không thể cạnh tranh một cách thành công với các công ty hoặc sản phẩm khác

One hundredth, one thousandth:

centi – one hundredth

metre – centimetre (n): một phần trăm của một mét

litre – centilitre (n): một phần trăm của một lít

millione thousandth

second – millisecond (n): một phần ngàn của một giây

metre – millimetre (n): một phần trăm của một mét

Sử dụng dấu nối ngang

Hầu hết các từ mà được tạo ra bằng tiếp ngữ không sử dụng dấu nối ngang. Tuy nhiên, một số có, ví dụ, co (co-operate), pro (pro-government) và non (non-starter).

Một số từ với tiếp ngữ có dấu nối ngang và các từ khác với cùng tiếp ngữ không có.

Ví dụ: co-starcoexist hoặc multilayeredmulti-purpose. Không có luật lệ chặt chẽ trong trường hợp này. Sử dụng một từ điển English-English tốt để trợ giúp bạn.

Tin đã đăng

Vòng thi hệ thống 10

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương