Tạp chí Tiếng Anh

Word stress

Thứ Hai, 24/07/2017, 07:00 SA | Lượt xem: 2611
tạp chí Tiếng Anh

Trong tiếng Anh, chúng ta gặp những cặp từ 2 âm tiết giống nhau về chính tả, nhưng cách phát âm, cụ thể là trọng âm của các từ đó lại khác nhau khi từ loại khác nhau. Có một quy tắc đơn giản đối với nhóm từ này đó là: trọng âm sẽ rơi vào âm tiết đầu tiên nếu từ đó là danh từ hoặc tính từ, và trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ hai nếu từ đó là động từ.

Dưới đây, tôi xin liệt kê những cặp từ đó:


Abstract

/ `æbstrækt/ (adj)

/ æb`strækt/ (v)

Conduct

/ `kɒndʌkt/ (n)

/ kən`dʌkt/ (v)

Contract

/ `kɒntrækt/ (n)

/kən`trækt/ (v)

Contrast

/ `kɒntrɑ:st/ (n)

/ kən`trɑ:st/ (v)

Desert

/ `dezət/ (n)

/ dɪ`zɜ:t/ (v)

Escort

/ `eskɔ:t/ (n)

/ ɪ`skɔ:t/ (v)

Export

/ `ekspɔ:t/ (n)

/ɪk`spɔ:t/ (v)

Import

/ `ɪmpɔ:t/ (n)

/ɪm`pɔ:t/ (v)

Insult

/ `ɪnsʌlt/ (n)

/ɪn`sʌlt/ (v)

Object

/ `ɒbdʒɪkt/ (n)

/ əb`dʒekt/ (v)

Perfect

/ `pɜ:fɪkt/ (adj)

/ pə`fekt/ (v)

Permit

/ `pɜ:mɪt/ (n)

/ pə`mɪt/ (v)

Present

/ `preznt/ (adj, n)

/ prɪ`zent/ (v)

Produce

/ `prɒdju:s/ (n)

/prə`dju:s/ (v)

Protest

/ `prəʊtest/ (n)

/ prə`test/ (v)

Rebel

/ `rebl/ (n)

/ rɪ`bel/ (v)

Record

/ `rekɔ:d/ (n)

/ rɪ`kɔ:d/ (v)

Subject

/ `sʌbdʒɪkt/ (n)

/ səb`dʒekt/ (v)

  

 

Source: English Phonetics and Phonology

Tin đã đăng

Vòng thi hệ thống 25

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương